< /map>
2.3 Osiguranje robe u transportu> Ponuda osiguranja > Osiguranje robe u transportu

Osiguranje robe u prijevozu smatra se transportnim osiguranjem u okviru kojeg zbog trenutno najve?e zastupljenosti izdvajamo grupu osiguranja

07.03. Osiguranje robe u kopnenom prijevozu

http://www.camelija-osiguranje.com/slike/prtljag.jpg

■ Op?enito
■ Obim pokri?a
■ Premija

■Op?enito

DD za osiguranje ''Camelija'' u skladu sa Uslovima za osiguranje robe u cestovnom prevozu pruža pokri?e za osiguranje pošiljaka u doma?em i me?unarodnom prijevozu, i to od gubitaka i ošte?enja usljed osiguranih rizika.
Pod pošiljkom se smatra svaka stvar koja je predmet prevoza, a ?ija je prometna vrijednost odre?ena ili odrediva.
Pod pošiljkom se smatraju i vozila i strojevi koji se djelomi?no kre?u na vlastitim to?kovima.

Po Uslovima za osiguranje robe u cestovnom prevozu mogu se osiguravati i vozila i strojevi koji se cijelom relacijom, ili dijelom osigurane relacije, kre?u na vlastitim to?kovima, a kada se osiguranje takvih vozila i stroja ne može obuhvatiti redovnim imovinskim osiguranjem, u kom slu?aju se pojedina?nim ugovorom o osiguranju ili policom osigranja preciziraju uvjeti za takva vozila i strojeve .

■Obim pokri?a
Predmet osiguranja su pošiljke u doma?em i me?unarodnom prijevozu, a osiguravaju se od gubitaka i ošte?enja usljed rizika kojima su izložene za vrijeme prevoza i to :

■ OSNOVNIH RIZIKA - saobra?ajne nezgode prevoznog sredstva, požar i eksplozije, elementarne nepogode (grom,oluja,prolom oblaka,grad, bujica, snježne me?ave, odron zemlje, i sl) neisporuke,razbojništva ili kra?e robe iz zatvorenog prevoznog sredstva,ako je takav ?in posljedica nezgode,požara,eksplozije ili elementarnih nepogoda, otima?ine, protivpravnog oduzimanja ili kra?e prevoznog sredstva sa robom
■ DOPUNSKIH RIZIKA - pored ''osnovnih'' pokriveni i rizici - lom i ošte?enje robe koja se nalazi u transportnoj ambalaži i one robe koja ne zahtjeva transportnu ambalažu, lom i ošte?enje lako lomljive robe, rasipanje i curenje sipljive odnosno teku?e robe usljed cjepanja, lom ili perforacija transportne i originalne ambalaže, kvar ili smrzavanje robe do kojeg do?e usljed vanrednih vanjskih uslova, i drugih vanrednih vanjskih uzroka
■ POSEBNIH RIZIKA - ošte?enja etiketa robe, bez obzira na uzrok tog ošte?enja, bombaža,kvarenja mesa,
kvarenja mesa i povr?a, kvarenja južnog vo?a, samozapaljenja robe ,odmrzavanja robe, eksplozija, ostali rizici po želji osiguranika – bez obzira na uzrok istih
Osiguranje od posebnih rizika ugovara se po posebnim uslovima ili uslovima koja se utvrde ugovorom ili policom o osiguranju.

Ako u pojedina?nom ugovoru o osiguranju ili polici osiguranja nisu navedeni rizici od kojih se roba osigurava, smatra se da je roba osigurana samo od ''OSNOVNIH RIZIKA'' .
Ako je osiguranje zaklju?eno '' PROTIV SVIH RIZIKA'', smatra se, da je roba osigurana od osnovnih i dopunskih rizika.
Osiguranje od ''POSEBNIH RIZIKA '' može se ugovoriti samo ako je pojedina?nim ugovorom ili policom o osiguranju ugovoreno i osiguranje '' PROTIV SVIH RIZIKA''.

■ Premija

Premija se utvr?uje u ovisnosti od vrste osiguranog rizika ( ''OSNOVNI '', ''SVI RIZICI'',POSEBNI RIZICI'') , od limita pokri?a –sume osiguranja, primjenom premijske stope na osnovicu koju ?ini bilo kao zbir svih ulaznih ili svih izlaznih faktura, ili kao zbir svih ulaznih faktura i izlaznih faktura umanjen za 50 %.

U našoj PONUDI TRASNPORTNIH KARGO osiguranja u cestovnom prevozu izdvajamo mogu?nost
■ osiguranja robe u prijevozu po pojedina?noj pošiljci
■ osiguranje za sve pošiljke u vlasništvu osiguranika
Šta Vam je najbitnije kod registracije?
Renome kuce u kojoj registrujem
Cijena registracije
Brzina isplate u slučaju štete
Ljubaznost i susretljivost zaposlenika
Svejedno mi je gdje registrujem


poslovnice
 
sssss